Brabants kernteam Medicijnresten uit Water, Provincie Noord-Brabant

Medicijnresten uit Water

Medicijngebruik in Nederland neemt toe, het totale gebruik ligt naar schatting op circa 3,5 miljoen kilogram per jaar. Door de vergrijzing stijgt het medicijngebruik de komende jaren. Apotheken verstrekken gemiddeld driemaal zoveel medicijnen aan de Nederlandse 65-plusser.

Hierdoor nemen ook de concentraties van medicijnresten in het oppervlaktewater toe. Een deel van de ingenomen medicijnen komt via urine en faeces in het riool. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen medicijnresten gedeeltelijk uit het afvalwater, maar kunnen niet voorkomen dat medicijnresten in hele lage concentraties in het oppervlaktewater terechtkomen. Landelijk gaat het om minimaal 190 ton aan medicijnresten en 30 ton röntgencontrastmiddelen. Een deel daarvan komt lokaal en regionaal in de Brabantse wateren terecht. Dit vormt een risico voor het waterleven en de toekomstige drinkwaterkwaliteit.

In navolging op de landelijke ketenaanpak ‘Medicijnresten uit water’, heeft een aantal betrokken Brabantse partners zich verenigd in het ‘Brabants kernteam medicijnresten uit water’. Het kernteam probeert de regionale bijdrage aan de landelijke ketenaanpak te verbinden en te versnellen. De focus ligt daarbij op bronaanpak, bewustwording en kennisdeling.

Het Brabants kernteam Medicijnresten uit water heeft een duidelijke missie: minder medicijnresten in het oppervlaktewater en zo bijdragen aan drie extra gezonde levensjaren voor Brabanders in een gezonde leefomgeving. Om dat te bereiken wordt de brug geslagen tussen water en gezondheid(szorg).

De Voedselapotheek werd gevraagd om een aantal sessies te organiseren in het kader van dit bewustwordingsproject. Het doel van deze sessies was om vanuit het Brabants Kernteam samen met partners te komen tot een krachtige campagneboodschap met ondersteunend materiaal gericht op bewustwording over het effect van medicijnresten in water.

Belangrijke partners waaronder ziekenhuizen, apothekers, waterschappen en vormgevers werden uitgenodigd om mee te denken over de campagneboodschap, zodat dit zal aansluiten bij hun behoeften. Ook de doelgroep was present. Deze waren voorafgaand aan de sessie geïllustreerd door Inktvisie. De deelnemers verplaatsten zich in de leefwereld van de doelgroep om vervolgens een campagne te ontwikkelen. Na de brainstormsessie is er een concept verder uitgewerkt door de vormgevers. In de tweede sessie werd het concept gepresenteerd aan alle partners en gevraagd om hun feedback. In de Week van Ons Water van 14 t/m 29 oktober zal de campagne uitgevoerd worden.

Ik wil ook zo'n project starten!

Partners

Partners: Brabants kernteam Medicijnresten uit Water

Meer van onze projecten

ROC Amersfoort
HAS green academy
Máxima Medisch Centrum en Trudo
Voedselapotheek

Meer inspiratie?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.